Loading Pasākumi

« Visi Pasākumi

 • This event has passed.

Labbūtības (wellbeing) un stresa pārvaldības koučinga programma

Janvāris 14, 2021 @ 10:00 - 17:00

Wellbeing Coaching

 

Programma

“Labbūtības (wellbeing) un stresa pārvaldības koučings”

 

❔ Kā pamanīt sev un kolēģiem ilgstoša stresa pazīmes, lai nenonāktu izdegšanas stadijā?

❔ Kā veicināt labbūtību darbā un novērst izdegšanas riskus?

❔ Kā uzlabot savu dzīves/ darba līdzsvaru?

❔ Kādas metodes un instrumentus  izmantot, lai konstatētu stresu vai izdegšanu individuālā un komandas līmenī?

❔ Ko darīt izdegšanas gadījumā?

Uz šiem un līdzīgiem jautājumiem atbildēsim jaunajā apmācību programmā 100 akadēmisko stundu apmērā.

Šī programmu domāta tiem, kas vēlas padziļināti apgūt stresa pārvaldības iespējas individuālā un profesionālā līmenī, izmantojot koučinga pieeju un metodes, nodrošinot sev un savai komandai iespēju samazināt ikdienas darbā stresa līmeni, izdegšanas riskus un veicināt labbūtību.

Stresa un izdegšanas līmeņa statistika liecina, ka pienācis pēdējais laiks rūpēties par savu un savu darbinieku psihoemocionālo stāvokli, lai nepiedzīvotu profesionālo izdegšanu. Īpaši šajā pārmaiņu periodā, kad kopā ejam cauri līdz šim nepiedzīvotiem izaicinājumiem, rūpes par savu un darbinieku labbūtību nodrošina lielāku spēju adaptēties pārmaiņās, strādāt motivētāk un efektīvāk, pieņemt izsvērtākus lēmumus un tikt galā ar neparedzamām situācijām.

Šī programma piedāvā ne tikai iespēju personīgā līmenī noteikt savu stresa līmeni, uzzināt par stresa un izdegšanas veidošanos, ietekmi uz fizisko un mentālo veselību, izprast labbūtības uzturēšanai nepieciešamos risinājumus, bet arī apgūt koučinga pamatus, metodes un pieejas, kas kopumā uzlabo psihoemocionālo stāvokli un veicina dzīves līdzsvaru.

Koučings ir viens no ekoloģiskākajiem veidiem, kā spēt ieraudzīt savus un citu resursus risinājumiem, uzstādīt konkrētus mērķus, noteikt prioritātes un izstrādāt plānu, kā tos sasniegt. Koučinga rezultātā ceļas apzinātības līmenis, notiek transformācijas process personīgā līmenī, jo tiek pievērsta lielāka uzmanība savas uzvedības un domāšanas paterniem, ieradumiem un uzskatiem, un veiktas vēlamās izmaiņas.

 

Programmas mērķi:

 • Veicināt izpratni par labbūtību, par stresa reakcijas un izdegšanas veidošanos, cēloņiem, ilgtermiņa stresa ietekmi uz psihoemocionālo un fizisko veselību, ikdienas dzīves kvalitāti un profesionālo sniegumu.
 • Mācēt atpazīt ilgstoša stresa un izdegšanas pazīmes un stadijas sev un citiem.
 • Izprast koučinga pielietošanas iespējas ikdienā savas vai savas komandas labbūtības veicināšanai.
 • Koučinga metožu apgūšana un praktizēšana stresoru konstatēšanai,  dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai un izdegšanas prevencijai.   
 • Integrēt apgūtās metodes darbā un dzīvē, sastādot personīgo un darbā izmantojamu labbūtības veicināšanas un stresa pārvaldības plānu, kas veicinās psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos individuālā, komandas un organizācijas līmenī.

Programma būs vērtīga:

 1. Vadītājiem, kas, apgūstot teorētiskās zināšanas un metodes, vēlas celt darbinieku motivāciju, atbalstot savus darbiniekus un veicinot viņu labbūtību;
 2. Personāla attīstības vadītājiem, HR speciālistiem, kas meklē zināšanas un informāciju par stresa pārvaldību un iespējām, kā izstrādāt stresa un izdegšanas risku prevencijas plānu savā darba vietā, kā arī vēlas apgūt konkrētas ikdienā izmantojamas metodes.
 3. Darba aizsardzības speciālistiem, lai gūtu padziļinātas zināšanas par stresa un izdegšanas prevencijas iespējām, ko ieteikt uzņēmumiem.
 4. Ikvienam, kas meklē sistemātisku pieeju un risinājumus savas veselības uzlabošanai un stresa pārvaldības iemaņu apgūšanai, lai nenonāktu izdegšanas stadijā;
 5. Koučiem, treneriem, pasniedzējiem, kas ikdienā strādā ar cilvēkiem.

Kopējais programmas apjoms ir 100 akadēmiskās stundas un kurss sastāv no:

  • klātienes apmācībām
  • online lekcijām,
  • mājas darbu izpildes,
  • jaunu metožu praktizēšanas.

Programmas norises veids un tikšanās datumi:

 

1. Modulis:

2020.gada 14.janvārī (10:00-17:00) Klātienē

2020.gada 21.janvārī (15:00-18.00) Online

2. Modulis:

2020.gada 4.februārī (10:00-17:00) Klātienē

2020.gada 11.februārī (15:00-18.00) Online

3. Modulis:

2020.gada 25. februārī (10:00-17:00) Klātienē

2020.gada 4. martā (15:00-18.00) Online

4. Modulis:

2020.gada 18. marts  (10:00-17:00) Klātienē

2020.gada 25. marts  (15:00-18.00) Online

5. Modulis:

2020.gada 1. aprīlis  (15:00-18.00) Online

2020.gada 8. aprīlis (10:00-17:00) Klātienē

 

Katra moduļa ietvaros iekļauts arī mājas darbs un darbs “trijniekos” metožu praktizēšanai individuāli izvēlētā laikā.

Kursa programma:

1.modulis:

 • Stresa jēdziens un teorija.
 • Stresa  iedalījums un izpausmes veidi.
 • Stresa reakciju psihiskie un fiziskie veidošanās mehānismi.
 • Stresa ietekme uz organismu.
 • Stresa cēloņi un faktori privātajā dzīvē. Iekšējie un ārējie stresori.
 • Profesionālais stress. Stresa cēloņi darbā– individuālā, komandas un organizācijas līmenī.
 • Absentisms, prezentisms un tā ietekme uz darba produktivitāti.
 • Wellbeing (labbūtība) personīgajā un profesionālajā darba vidē. Labbūtības jēdziena skaidrojums un teorija.
 • Vadītāja loma darbinieku labbūtības nodrošināšanā.
 • Labbūtību ietekmējošie faktori; Dzīves un darba līdzsvars.
 • Labbūtības veicināšanas kultūras nepieciešamība darba vidē.

2.modulis:

 • Ievads koučingā, tā pielietojums personīgā un profesionālā līmenī. Koučinga jēdziena skaidrojums, koučinga uzdevums un izmantošana ikdienā.
 • Kouča kompetences: klausīšanās līmeņi koučingā; situācijas noskaidrošana – jautājumu uzdošana; situācijas modelēšana.
 • Koučinga pieejas izmantošana komandas stresa līmeņa mazināšanai un labbūtības veicināšanai.
 • Koučinga pozīcija komunikācijā.
 • Sava un citu darbinieku psihoemocionālā stāvokļa izpētes iespējas – koučinga metodes iekšējo un ārējo stresoru konstatēšanai.
 • Koučinga pieejas pielietojums darbā labbūtības veicināšanā un sociāli atbildīgas darba vides veidošanā.

3.modulis:

 • Koučinga metodes labbūtības veicināšanai, stresa un izdegšanas risku mazināšanai:
 1. stresoru konstatēšanai
 2. mērķu uzstādīšanai
 3. risinājumu meklēšanai
 4. dzīves – darba līdzsvara veicināšanai
 5. lēmuma pieņemšanai
 6. prioritāšu noteikšanai
 7. komunikācijas uzlabošanai
 • Atgriezeniskā saite.
 • Radošums un metaforiskās kārtis kā koučinga instruments.

4.modulis:

 • Stresa pārvaldības stratēģijas nepieciešamība individuālā, komandas un organizācijas līmenī.
 • Personīgā antistresa stratēģija un iespējamie risinājumi.
 • Stresa pārvaldības stratēģijas darbā vietā.
 • Fizioloģisko un mentālo procesu paškontrole un pašregulācija. Stresa noturība trenēšana – fiziskais, garīgais un kognitīvais līmenis.
 • Laika plānošanas un prioritāšu noteikšanas nozīme .
 • Labbūtības veicināšanas iespējas darbā.
 • Dažādi instrumenti un pieejas stresa līmeņa noteikšanai. Personīgā un profesionālā stresa tests; Testi labbūtības novērtēšanai.
 • Emocijas un stress, emociju iedalījums, Emocionālā Inteliģence.
 • Personīgā  stresa un izdegšanas risku prevencijas plāna izstrādāšana, izmantojot GROW modeli.

5. modulis:

 • Izdegšanas sindroma jēdziens, pētniecības vēsture un aktualitāte šodien.
 • Personības psiholoģiskie faktori, kas veicina stresu un izdegšanu. (personības tipi, temperaments, personības 5 faktoru modelis, uzskati, pārliecības, perfekcionisms, prokrastinācija) un iespējas to noteikt.
 • Izdegšanas sindromu veicinošie faktori un riski darbā– psihoemocionālie, darba vides, organizācijas.
 • Izdegšanas process un stadijas.
 • Izdegšanas sekas individuālā un profesionālā līmenī.
 • Uzņēmuma/organizācijas vadības loma un atbildība izdegšanas risku novēršanā un darbinieku labbūtības nodrošināšanā.
 • Stratēģijas izdegšanas novēršanai individuālā, komandas un organizācijas līmenī.
 • Profesionālā stresa prevencijas un labbūtības veicināšanas darbības  plāna sastādīšana izmanotošanai savā darba vidē.
 • Refleksija par mācību kursā apgūto vielu.
 • Apliecību izsniegšana.

Dalībnieku ieguvums pēc programmas apgūšanas 100 akadēmisko stundu apjomā:

   1. Teorētiskās zināšanas un izpratne par labbūtību, izdegšanu un stresu, tā pārvaldības iespējām individuālā, komandu un organizācijas līmenī
   2. Praktiskās iemaņas dažādu koučinga metožu un stresa pārvaldības instrumentu izmantošanā
   3. Personīgais un darbā realizējams labbūtības veicināšanas, stresa pārvaldības un izdegšanas risku prevencijas plāns.
   4. Spēja atpazīt savas ilgstoša stresa reakcijas un pazīmes, izprast to iemeslus un atpazīt izdegšanas sindroma pirmās pazīmes un zināt, kā rīkoties, lai nepieļautu izdegšanas stadijas iestāšanos;
   5. Spēja ieteikt citiem (kolēģiem, darbiniekiem, ģimenes locekļiem) stresa pārvaldības metodes un paņēmienus labbūtības veicināšanai;
   6. Personīgā apzinātības līmeņa celšana, lielāka izpratne par saviem stresoriem un iespējamiem risinājumiem.

Kursu vada: Evija van der Beek

Vadībzinātnes maģistre, profesionāls koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, biznesa un koučinga trenere ar ilggadēju pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, ICTA/APC Trainer of Coaching — koučinga trenere, profesionālā kouča sertifikāts no ICTA/APC (International Coach &Trainer Association). Papildus informācija:

Mācību maksa un atlaides:

Programmas standartcena ir 280 Eur par 1 moduli jeb kopā 1’400 Eur (ieskaitot PVN). Kursa apmaksa notiek pa daļām (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

Agrās rezervācijas atlaides:

 • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 200 Eur vērtībā līdz 2020.gada 15.novembrim, viena moduļa cena  ir tikai 200 Eur jeb kopējā kursa iziešanas maksa sastādīs tikai 1’000 Eur (atlaide 400 Eur vērtībā!) (pārējais maksājums 200 Eur mēnesī no janvāra līdz aprīlim).
 • Reģistrējoties un apmaksājot avansu 240 Eur vērtībā līdz 2020.gada 15. decembrim, viena moduļa cena  ir tikai 240 Eur jeb kopējā kursa iziešanas maksa sastādīs tikai 1’200 Eur (atlaide 200 Eur vērtībā!) (pārējais maksājums 240 Eur mēnesī no janvāra līdz aprīlim).

Reģistrēšanās kursam:

Lai reģistrētu savu dalību kursā, sūtiet savu Vārdu, Uzvārdu, e-pasta adresi un telefonu uz +371 29412983 vai riga@apcoach.org vai piesakieties ŠEIT, mēs sazināsimies ar jums par tālākām formalitātēm.

Please follow and like us:

Details

Date:
Janvāris 14, 2021
Time:
10:00 - 17:00
Event Categories:
, ,
Event Tags:
, , ,

Venue

Biznesa ēka “Forums”
Baltā 1B, 807.kab.
Rīga, Latvia
+ Google Map
Telefona numurs:
+37129412983

Organizer

MetaCoach Center
Telefona numurs:
+37129412983
Email:
metacoach.lv@gmail.com
Website:
www.metacoach.lv
Scroll to Top