Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

A- Pārzinis un tā kontaktinformācija

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MetaCoach” (turpmāk – MetaCoach), vienotās reģistrācijas Nr. 40203175833, juridiskā adrese Rīgā, Baltā iela 1B, LV -1055.
  2. MetaCoach kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: metacoach.riga@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties MetaCoach juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.
  3. SIA “MetaCoach”, ir tīmekļa vietnes metacoach.lv īpašnieks un uzturētājs. MetaCoach apņemas aizsargāt mūsu rīcībā nonākušo fizisko personu datu privātumu, kā arī apstrādāt un uzkrāt tikai tādus datus, kas ir tiesiski iegūti un ir nepieciešami mūsu darbības nodrošināšanai, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei. Apmeklējot un izmantojot tīmekļa vietni metacoach.lv, tās apmeklētāji piekrīt šeit aprakstītajiem Privātuma politikas noteikumiem, tajā skaitā sīkdatņu („cookies”) izmantošanas veidiem, ja tādi ir.

B – Dokumenta piemērošanas sfēra

  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   • fiziskajām personām – uzņēmuma pārstāvjiem, kontaktpersonām, sadarbības partneriem, un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (biedriem, sadarbības partneriem), saņem vai nodod MetaCoach jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   • MetaCoach mācību centra un citu telpu apmeklētājiem;
   • MetaCoach uzturēto interneta mājaslapu (turpmāk – Klienti).
  3. MetaCoach rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (MetaCoach interneta mājaslapā, citos saistītos resursos, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

C – Personas datu ieguve un izmantošana

  1. Mēs varam apkopot personas datus no Jums tieši, tad kad Jūs sniedzat MetaCoach informāciju, lai reģistrētos apmācībām vai semināriem, lai saņemtu informāciju vai mācību materiālus,   atstātu komentāru, uzdotu jautājumu, sazinātos ar MetaCoach vai citos nolūkos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka neapkoposim personas datus par Jums, ja vien nesniegsiet šo informāciju brīvprātīgi.
  2. Dati, kurus MetaCoach varētu apkopot tieši no Jums:
   • vārds, uzvārds;
   • pasta adrese;
   • e-pasta adrese;
   • tālruņa numurs;
   • maksājumu vēsture.
  3. MetaCoach apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

3.1. Komunikācijai:

     • MetaCoach pakalpojuma saņēmēja identificēšanai;
     • Kursa dalībnieka reģistrācijai;
     • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
     • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
     • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
     • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
     • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
     • Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
     • norēķinu administrēšanai;
     • parādu atgūšanai un piedziņai;
     • mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

3.2. Darba plānošanai un analītikai:

     • statistikai un darba analīzei;
     • plānošanai un uzskaitei;
     • efektivitātes mērīšanai;
     • datu kvalitātes nodrošināšanai;
     • atskaišu sagatavošanai;
     • Klientu aptauju veikšanai;
     • citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus.

3.3. MetaCoach mājaslapā ir uzstādīts “Google Inc” izveidotās programmas “Google Analytics” veidotās sīkdatnes. “Google Analytics” sīkdatņu izmantošanas mērķis ir metacoach.lv mājaslapas satura kvalitātes uzlabošana un satura pielāgošana lietotāju vajadzībām. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties mājaslapā https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Ja Jūs vēlaties, lai metacoach.lv mājaslapa neiegūst informāciju par Jūsu aktivitātēm metacoach.lv mājaslapā, Jums jāaktivizē Google Analytics Opt-out Browser Add-on (https://support.google.com/analytics/answer/181881) papildrīks. Šis papildrīks sazinās ar Google Analytics JavaScript (ga.js), lai norādītu, ka dati par attiecīgo interneta vietnes apmeklējumu nav jāsūta uz “Google Analytics”.

4. Lūdzu, ņemiet vērā, ja Jūs ievietojat komentārus vai rakstus kādā no forumiem, blogiem vai ziņojumu dēļiem šajā mājas lapā, tad jebkura personiski identificējama informācija, kas būs minēta, būs pieejama un izmantojama ikvienam, kas lasa vai skatās šos komentārus vai rakstus. Šajā gadījumā mēs neesam atbildīgi par personiski identificējamo informāciju, ko esat izlēmuši sniegt caur šādiem kanāliem. Rakstu autoriem pašiem vajadzētu pārliecināties par rakstos izmantoto terminu, teksta, bilžu utt. pareizību un tiesībām pirms iesniegšanas. Iesniedzot rakstu, neekskluzīvas tiesības uz neierobežotu laiku tiek nodotas MetaCoach. Ja autors pieprasa dzēst informāciju par sevi kā personu, raksts dzēsts netiek. Rakstu dzēšana jāpieprasa atsevišķi, norādot katra raksta individuālo nosaukumu.

D – Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums

  1. MetaCoach apstrādā Klientu personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu MetaCoach saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
   • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no MetaCoach un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas MetaCoach leģitīmās (likumīgās) intereses.
  2. MetaCoach likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   • nodrošināt līguma saistību izpildi;
   • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai;
   • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par reģistrāciju apmācībām vai semināriem, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti interneta mājas lapās un pašapkalpošanās vidē;
   • analizēt MetaCoach mājaslapu, interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
   • veikt darbības Klientu noturēšanai;
   • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
   • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot informatīvus paziņojumus;
   • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
   • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   • administrēt maksājumus;
   • administrēt neveiktus maksājumus;
   • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   • informēt sabiedrību par savu darbību.

E – Sīkdatnes

Dati par tīmekļa vietnes apmeklētājiem var tikt iegūti arī netieši, iegūstot informāciju, izmantojot sīkdatnes. Sīkdatnes ir datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai identificētu vietnes metacoach.lv apmeklētājus. Jums ir iespēja interneta pārlūkprogrammai aizliegt izmantot sīkdatnes, kas neliegs Jums iespēju lietot vietni, taču tas var ierobežot metacoach.lv izmantošanas iespējas. Papildus tam serveri reģistrēs Jūsu interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (IPS), laika zīmogu un laiku, kas pavadīts vietnes metacoach.lv sadaļās. Šī informācija tiek vākta un izmantota tikai, lai nodrošinātu ērtu un drošu tīmekļa vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, sniedzot iespēju analizēt vietnes apmeklētāju lietošanas pieredzi un uzzinātu vairāk par metacoach.lv apmeklētāju darbībām vietnē.

F – Datu drošība

  1. MetaCoach aizsargā Klientu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MetaCoach saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   • Ugunsmūri;
   • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
  2. MetaCoach uzglabā jūsu personīgo informāciju tieši tik ilgi, cik nepieciešams augstāk aprakstīto mērķu sasniegšanai vai likumdošanas prasībām.
  3. Visi personas dati, kas kļuvuši zināmi MetaCoach par tīmekļa vietnes metacoach.lv lietotājiem, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju. Personas dati tiek apstrādāti un izmantoti tikai šajā Privātumu politikā norādītajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā. Apstrādājot un glabājot personas datus, MetaCoach nodrošina personas datu aizsardzību no nejaušas vai nelikumīgas atklāšanas, maiņas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai MetaCoach nozīmētajām atbildīgajām personām.
  4. MetaCoach neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
   • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu,
   • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
   • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
   • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos MetaCoach likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs MetaCoach likumīgās intereses.

G – Personas datu glabāšanas ilgums

  1. MetaCoach glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā MetaCoach vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

H – Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

  1. MetaCoach apņemas nodrošināt personas datu pareizību, atbilstoši tai informācijai, kas ir nonākusi uzņēmuma rīcībā, lietojot tīmekļa vietni  metacoach.lv.
  2. Vietnes apmeklētājiem ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, nosūtot MetaCoach pieprasījumu par informācijas sniegšanu, izmantojot e-pasta adresi: metacoach.riga@gmail.com. Apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt šādu informāciju: 1. personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats; 2. datums, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas datos; 3. personas datu ieguves avots; 4. informāciju par to vai personas dati tiek apstrādāti automatizētā veidā; 5. un citu informāciju, ja to paredz normatīvie akti.
  3. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt MetaCoach piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt MetaCoach veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz MetaCoach likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no MetaCoach pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  4. Tīmekļa vietnes metacoach.lv apmeklētājiem ir tiesības pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti un datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst minētajam datu apstrādes nolūkam. Gadījumā, ja Jūs vēlaties dzēst savus personas datus vai tajos veikt izmaiņas, vai arī Jums radušies jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar MetaCoach pa e-pastu: metacoach.riga@gmail.com.
  5. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   • rakstveida formā sūtot vēstuli uz MetaCoach juridisko adresi;
   • elektroniskā pasta veidā uz adresi metacoach.riga@gmail.com,
  6. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, MetaCoach pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  7. MetaCoach atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai e-pastā, pēc iespējas ņemot vērā Biedra norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  8. MetaCoach nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

I – Privātuma politikas izmaiņas

  1. Mēs pieņemam, ka pirms tīmekļa vietnes metacoach.lv izmantošanas, Jūs esat izlasījuši šo Privātuma politiku un esat akceptējuši to. Ja nepiekrītat šai Privātumu politikai, lūdzam neiesniegt nekāda veida informāciju, izmantojot vietni metacoach.lv. MetaCoach patur tiesības bez brīdinājuma un jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku. Aktuāla ir tīmekļa vietnē metacoach.lv pieejamā Privātuma politikas redakcija.
  2. Ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistītajos jautājumos, kā arī citos gadījumos lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu: metacoach.riga@gmaill.com.
Scroll to Top
Scroll to Top