Koučinga līgums – kas tas ir?

Koučinga līgums ir oficiāla vienošanās starp kouču un klientu, kurā ir izklāstīti viņu koučinga attiecību noteikumi un nosacījumi. Tas kalpo kā ceļvedis abām pusēm par to, ko sagaidīt viena no otras, un sniedz skaidrību par koučinga iesaistes apjomu.

Koučinga līgumā parasti ir iekļauta tāda informācija kā koučinga attiecību mērķis, sagaidāmie rezultāti un mērķi, koučinga sesiju biežums un ilgums, maksas un maksājumu grafiks, konfidencialitātes un privātuma politika, kā arī abu – kouča un klienta – pienākumi un pienākumi.

Koučinga līgums ir svarīgs dokuments, kas palīdz nodrošināt, ka gan koučs, gan klients ir vienojušies un izprot vienādi un ka viņu koučinga attiecības ir strukturētas abpusēji izdevīgā un cieņpilnā veidā.

 

Koučinga līguma paraugs

 

Šīs Koučinga līgums (“Līgumu”) ir noslēgts [datums] un starp [kouča vārds] (“Koučs”) un [klienta vārds] (“Klients”).

1. Mērķis: šo koučinga attiecību mērķis ir [iekļaut koučinga mērķi, piemēram, palīdzēt klientam sasniegt konkrētus mērķus, attīstīt līdera prasmes, uzlabot personiskās attiecības utt.].

2. Darbības joma: šīs koučinga attiecības sastāvēs no [norādiet apmācības sesiju skaitu, piemēram, 10 iknedēļas 60 minūšu sesijas]. Sesijas tiks vadītas, izmantojot [ievietojiet apmācības metodi, piemēram, tālruni, videokonferenci, klātienē]. Koučs būs pieejams Klientam, lai saņemtu papildu atbalstu pa e-pastu vai īsziņu koučinga procesa laikā.

3. Mērķi: klients un koučs strādās kopā, lai noteiktu konkrētus mērķus koučinga attiecībām. Klients ir atbildīgs par šo mērķu paziņošanu Koučam darba uzdevuma sākumā un nepieciešamības gadījumā to atjaunināšanu.

4. Maksa: Klients piekrīt maksāt koučam maksu [norādīt maksas summu] par vienu treniņu sesiju. Apmaksa jāveic pirms katras sesijas. Treneris patur tiesības mainīt komisijas maksu, brīdinot Klientu 30 dienas iepriekš.

5. Konfidencialitāte: Koučs piekrīt saglabāt visu Klienta kopīgoto informāciju konfidenciālu, izņemot likumā noteiktos vai Klienta pilnvarotos gadījumus.

5. Pienākumi: Koučs sniegs Klientam koučinga pakalpojumus atbilstoši viņa spējām, izmantojot viņa apmācību, pieredzi un zināšanas. Klients ir atbildīgs par rīcību saistībā ar Kouča sniegtajām atziņām un stratēģijām un par jebkādu bažām vai problēmām, kas rodas koučinga uzdevuma laikā, paziņošanu.

6. Iespējamā pretestība: Koučs un Klients atzīst, ka koučinga laikā Klients var izjust pretestību, kas var izpausties dažādos veidos, piemēram, izvairoties no sesiju apmeklēšanas, uzdevumu un apņemšanos pildīšanu, justies satriektam vai zaudēt motivāciju. Koučs strādās ar Klientu, lai identificētu un risinātu jebkuru pretestību, kas rodas koučinga attiecību laikā, savukārt, Klients ir atvērts visām savām pieredzēm un savu iespēju robežās cenšās strādāt ar savu pretestību (ja tāda veidojas).

7. Pārtraukšana: jebkura puse var pārtraukt šīs koučinga attiecības jebkurā laikā, rakstiski paziņojot otrai pusei.

 

Parakstoties zemāk, Klients un Koučs piekrīt šī Koučinga līguma noteikumiem.

[klienta paraksts] [datums]

[kouča paraksts] [datums]

 

 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top