Tehnika “Atjauno fokusu”

Radošums ir ļoti palīdzoša un arī ļoti pieprasīta spēja kā individuāli, tā arī darba tirgū. Tā nav iedzimta un nemainīga, bet gan mērķtiecīgi attīstāma prasme, un nereti tieši šāds ir koučinga klientu pieprasījums. Ne mazāk svarīgi ir arī radošumu, īpaši, ja tāds piemīt pārpārēm, fokusēt nepieciešamajā virzienā.

Viena no tehnikām, kas ideju un ieceru pārplūdinātam prātam var palīdzēt atgūt mērķtiecību, tā arī saucas – “Atjauno fokusu”. Atjaunot, nevis restaurēt sākotnējo, jo tiek ņemtas vērā arī jaunģenerētās idejas. Tehnika “Atjauno fokusu” lieliski noder arī, lai nošautu vairākus zaķus ar vienu šāvienu, proti, izstrādātu tādu rīcības plānu, kas konkrētajā situācijā nosedz pietiekami plašu vajadzību spektru, vienlaikus nenovēršoties no galvenā uzdevuma/mērķa.

Tehnika sastāv no 7 soļiem:

   1. Atkārtoti definēt galveno uzdevumu un mērķi, kālab to ir svarīgi izdarīt  ko man dos šī mērķa sasniegšana?
   2. Piefiksēt tabulā vai citā ērtā shēmā visas aktuālās ieceres un idejas  ko vēl es gribu izdarīt?
   3. Noskaidrot rezultātu, ko katra no tām var dot  ko lielajam mērķim dos tas, ja es šo izdarīšu? Ko es ar to gribu panākt?Kā tas ietekmēs procesu un lielo mērķi?
   4. Noskaidrot katras ieceres realizēšanai nepieciešamos soļus  kas man ir jāizdara, lai es realizētu tieši šo ideju?
   5. Izvērtēt, kā šīs idejas un soļi mijiedarbojas viens ar otru  kuri soļi atkārtojas? No kuras idejas lielāks ieguvums? Kura ideja ir mazsvarīgāka? Kuras idejas īstenojamie soļi sniedz vislielāko labumu? Kuras idejas soļi nosedz arī citus uzdevumus?
   6. Izveidot jaunu rīcības plānu atbilstoši izvērtējumam.
   7. Noteikt pirmo uzdevumu, kas veicams jau 24 h laikā.

Turpmāk tekstā šīs tehnikas lietojuma piemērs no sesijas – ar klienta laipnu atļauju un, protams, saglabājot anonimitāti.

Klients par radošuma un ieceru, iespēju saskatīšanas trūkumu žēloties nevar, taču tieši pār malām plūstošais entuziasms un potenciālie rīcības varianti traucē koncentrēties uz būtiskāko.

Situācija. Klientam jāraksta studiju noslēguma darbs. Motivācija un galvenais mērķis, kāpēc šis uzdevums ir svarīgs, klientam ir skaidrs un saistās ar karjeras attīstību. Iestrāžu un materiālu ir daudz un daudzpusīgi. Galvenā problēma – ir tik daudz ideju, kā varētu papildināt diplomdarbu, kādus aspektus akcentēt un kā izmantot gatavo materiālu vēl papildus izglītības apliecinājuma iegūšanai, ka rodas apjukums un šaudīšanās no viena jautājuma pie cita. Pieprasījums sesijā: reducēt darbā iekļaujamās idejas un saprast, uz kurām koncentrēties.

Ieceres Ieguvums Uzdevumi
Uzrakstīt diplomdarbu Iespēja aizstāvēt darbu un iegūt diplomu Uzrakstīt diplomdarbu atbilstoši prasībām, iekļaujot kā teorētiskos, tā empīriskos pētījumus
Izcili aizstāvēt Kļūt pamanītam, iegūt diplomu Būt pārliecinātam par diplomdarbā iekļauto informāciju, spēt uzrādīt pētījuma novitāti, nepieciešamību, kā arī praktisko pielietojamību
Iegūt izglītības un kvalifikācijas apliecinājumu Iegūt diplomu, kas apliecina izglītību un kvalifikāciju  Tas pats.
Kļūt pamanītam Iegūt atpazīstamību un potenciāli paaugstināt karjeras iespējas Tas pats.
Publicēt darba fragmentus specializētajos medijos Iegūt atpazīstamību ekspertu vidū Sekundāri, pēc darba pabeigšanas.
Publicēt darba fragmentus plašpatēriņa medijos Iegūt atpazīstamību plašākā mērogā Sekundāri, pēc darba pabeigšanas.
Iekļaut darbā plašu un izsmeļošu teorētisko bāzi Apliecināt zināšanas Pārskatīt vēsturisko un aktuālo informāciju par konkrēto jautājumu; izpētīt saistītās jomas; izpētīt dažādus viedokļus, arī pretējus; iekļauties noteiktajā apjomā;
Iepazīstināt ar pētījuma unikalitāti Iegūt atpazīstamību un izcelties Iepazīstināt ar patstāvīgo pētījumu nepieciešamību un aktualitāti, ar pētījumu norisi, ar pētījumu secinājumiem un ieguvumiem gan nozarei, gan sabiedrības daļai.
Iekļaut darbā patstāvīgos empīriskos pētījumus Parādīt pētījuma unikalitāti Tas pats.
Padarīt darbu praktiski izmantojamu Iegūt atpazīstamību, palaist savu darbu “tautā” plašā lietošanā Izstrādāt viegli saprotamas un racionālas rekomendācijas pētījuma rezultātu lietošanai.
Izveidot rokasgrāmatu pētījumu rezultātu lietošanai Palaist savu darbu “tautā” plašai lietošanai Izstrādāt viegli saprotamas un racionālas rekomendācijas pētījuma rezultātu lietošanai, publicējot tās viegli pieejamā grāmatā.
   

Klienta izveidotais rīcības plāns sesijas noslēgumā:

   1. Lai būtu pārliecināts par noslēguma darba teorētiskajā daļā ievietoto informāciju un nepārsniegtu darba apjomu, iekļaut tajā tikai aktuālo informāciju; saistītajām jomām pievērsties tikai tik daudz, lai tās nepieciešamības gadījumā ilustrētu galveno tēmu. Nemēģināt speciāli demonstrēt savas zināšanas nozarē ārpus konkrētās tēmas.
   2. Rūpīgi piestrādāt pie pētījuma novitātes pamatošanas.
   3. Rūpīgi izstrādāt nodaļas par empīrisko pētījumu, lai izskaustu iespējamās kļūdas un neprecizitātes.
   4. Sagatavot atsevišķas apakšnodaļas par pētījumu rezultātu izmantošanu praksē.
   5. Izpētīt nepieciešamo informāciju, lai apdomātu rokasgrāmatu veidot e-grāmatas formā.

Pamēģiniet arī jūs! Lai veicas!

 

Raksta autore: Austra Gaigala, Dr.philol., transformāciju un personīgās izaugsmes koučs

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top