Kā pamanīt sev un kolēģiem ilgstoša stresa pazīmes, lai nenonāktu izdegšanas stadijā? Kā veicināt labbūtību savā privātajā un darba dzīvē? Kā uzlabot savu dzīves/ darba līdzsvaru? Kādas metodes un instrumentus  izmantot, lai konstatētu stresu vai izdegšanu individuālā un komandas līmenī? Ko darīt izdegšanas gadījumā? 

Uz šiem un līdzīgiem jautājumiem atbildēsim apmācību programmā 100 akadēmisko stundu apmērā.

Šī programmu domāta tiem, kas vēlas padziļināti apgūt stresa pārvaldības iespējas individuālā un profesionālā līmenī, izmantojot koučinga pieeju un metodes, nodrošinot sev un savai komandai iespēju samazināt ikdienas darbā stresa līmeni, izdegšanas riskus un veicināt labbūtību. Programma piedāvā ne tikai iespēju personīgā līmenī noteikt savu stresa līmeni, uzzināt par stresa un izdegšanas veidošanos, ietekmi uz fizisko un mentālo veselību, izprast labbūtības uzturēšanai nepieciešamos risinājumus, bet arī apgūt koučinga pamatus, metodes un pieejas, kas kopumā uzlabo psihoemocionālo stāvokli un veicina dzīves līdzsvaru. 

Koučings ir viens no ekoloģiskākajiem veidiem, kā spēt ieraudzīt savus un citu resursus risinājumiem, uzstādīt konkrētus mērķus, noteikt prioritātes un izstrādāt plānu, kā tos sasniegt. Koučinga rezultātā ceļas apzinātības līmenis, notiek transformācijas process personīgā līmenī, jo tiek pievērsta lielāka uzmanība savas uzvedības un domāšanas paterniem, ieradumiem un uzskatiem, un veiktas vēlamās izmaiņas. 

 

PROGRAMMAS MĒRĶI:

 • Veicināt izpratni par labbūtību, par stresa reakcijas un izdegšanas veidošanos, cēloņiem, ilgtermiņa stresa ietekmi uz psihoemocionālo un fizisko veselību, ikdienas dzīves kvalitāti un profesionālo sniegumu. 
 • Mācēt atpazīt ilgstoša stresa un izdegšanas pazīmes un stadijas sev un citiem.  
 • Izprast koučinga pielietošanas iespējas ikdienā savas vai savas komandas labbūtības veicināšanai.
 • Koučinga metožu apgūšana un praktizēšana stresoru konstatēšanai,  dzīves un darba kvalitātes uzlabošanai un izdegšanas prevencijai.   
 • Integrēt apgūtās metodes darbā un dzīvē, sastādot personīgo un darbā izmantojamu labbūtības veicināšanas un stresa pārvaldības plānu, kas veicinās psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanos individuālā, komandas un organizācijas līmenī.

 

PROGRAMMA BŪS VĒRTĪGA: 

 1. Vadītājiem, kas, apgūstot teorētiskās zināšanas un metodes, vēlas celt darbinieku motivāciju, atbalstot savus darbiniekus un veicinot viņu labbūtību;  
 2. Personāla attīstības vadītājiem, HR speciālistiem, kas meklē zināšanas un informāciju par stresa pārvaldību un iespējām, kā izstrādāt stresa un izdegšanas risku prevencijas plānu savā darba vietā, kā arī vēlas apgūt konkrētas ikdienā izmantojamas metodes. 
 3. Koučiem, kas vēlas apgūt padziļinātu labbūtības programmu un turpināt specializēties šajā jomā. 
 4. Darba aizsardzības speciālistiem, lai gūtu padziļinātas zināšanas par stresa un izdegšanas prevencijas iespējām, ko ieteikt uzņēmumiem.
 5. Ikvienam, kas meklē sistemātisku pieeju un risinājumus savas veselības uzlabošanai un stresa pārvaldības iemaņu apgūšanai, lai nenonāktu izdegšanas stadijā.

 

Kopējais programmas apjoms ir 100 akadēmiskās stundas un KURSS SASTĀV NO:

  • 12 nodarbībām atrunātajos datumos un laikos,
  • dotās literatūras un materiālu  apgūšanas,
  • mājas darbu izpildes un regulāra jaunu metožu praktizēšanas (katra moduļa ietvaros iekļauts arī mājas darbs un darbs pāros metožu praktizēšanai individuāli izvēlētā laikā).

 

KURSA PROGRAMMA:

1.modulis:

  1. Ievads stresa pārvaldības koučingā.
  2. Stresa jēdziens un teorija.
  3. Stresa  iedalījums un izpausmes veidi.
  4. Stresa reakciju psihiskie un fiziskie veidošanās mehānismi.
  5. Stresa ietekme uz organismu.
  6. Stresa cēloņi un faktori privātajā dzīvē. Iekšējie un ārējie stresori.
  7. Profesionālais stress. Stresa cēloņi darbā– individuālā, komandas un organizācijas līmenī.
  8. Labbūtība personīgajā un profesionālajā darba vidē.
  9. Labbūtības jēdziena skaidrojums un teorija.

2.modulis:

  1. Koučinga jēdziena skaidrojums, koučinga uzdevums un izmantošana ikdienā.
  2. Kouča kompetences: klausīšanās līmeņi koučingā; situācijas noskaidrošana – jautājumu uzdošana.
  3. Koučinga process.
  4. Koučinga pielietojums profesionālā līmenī – darbā, uzņēmējdarbībā, organizācijās.
  5. Komandas līderim nepieciešamās koučinga iemaņas.
  6. Koučinga pieejas izmantošana komandas stresa līmeņa mazināšanai un labbūtības veicināšanai.
  7. Sava un citu darbinieku psihoemocionālā stāvokļa izpētes iespējas – koučinga metodes iekšējo un ārējo stresoru konstatēšanai.
  8. Personīgā stresa prevencijas plāna un labbūtības mērķu uzstādīšana.

3.modulis:

  1. Radošums un metaforiskās kārtis kā koučinga instruments.
  2. Konflikti, to risināšanas  stratēģijas individuāli un komandā.
  3. Koučinga metodes labbūtības veicināšanai, stresa un izdegšanas risku mazināšanai:
   • •dzīves – darba līdzsvara veicināšanai,
   • •stresoru konstatēšanai,
   • •mērķu uzstādīšanai,
   • •risinājumu meklēšanai,
   • •lēmuma pieņemšanai.

4.modulis:

  1. Emocionālā inteliģence – tās nozīme labbūtības veicināšanā.
  2. Emocionāli inteliģenta komandas līdera kompetences.
  3. Emociju iedalījums un pārvaldība.
  4. Savas personības iezīmju pārzināšanas nozīme stresa pārvaldībā.
  5. Iekšējo stresoru audits.
  6. Dažādi instrumenti  stresa līmeņa noteikšanai, stresa un labbūtības novērtēšanas testi.
  7. Stresa pārvaldības stratēģijas, labbūtības veicināšana- individuālais līmenis.
  8. Stresa noturība trenēšana – fiziskais, garīgais un kognitīvais līmenis.
  9. Darbs pie sava personīgā stresa prevencijas un labbūtības plāna.

5. modulis:

  1. Izdegšana, tās stadijas; Personības psiholoģiskie faktori, kas veicina izdegšanu.
  2. Organizācijas un vadītāju loma darbinieku labbūtības nodrošināšanā un izdegšanas risku novēršanā.
  3. Atgriezeniskā saite darbinieku emocionālai labsajūtai.
  4. Izdegšanas risku un stresa prevencijas plāns – komandas un organizācijas līmenis (diagnostikas iespējas un instrumenti, mērķu uzstādīšana komandas un organizācijas līmenī, iespējamās stratēģijas un darbības plāns).
  5. Darbs pie savas organizācijas vai komandas stresa prevencijas un labbūtības plāna.
  6. Savu izstrādāto plānu prezentācija.
  7. Apliecību izsniegšana.

 

DALĪBNIEKU IEGUVUMS PĒC PROGRAMMAS APGŪŠANAS: 

   1. Teorētiskās zināšanas un izpratne par labbūtību, izdegšanu un stresu, tā pārvaldības iespējām individuālā, komandu un organizācijas līmenī.
   2. Praktiskās iemaņas dažādu koučinga metožu un stresa pārvaldības instrumentu izmantošanā.
   3. Personīgais un darbā realizējams labbūtības veicināšanas, stresa pārvaldības un izdegšanas risku prevencijas plāns.
   4. Spēja atpazīt savas ilgstoša stresa reakcijas un pazīmes, izprast to iemeslus un atpazīt izdegšanas sindroma pirmās pazīmes un zināt, kā rīkoties, lai nepieļautu izdegšanas stadijas iestāšanos.
   5. Spēja ieteikt citiem (kolēģiem, darbiniekiem, ģimenes locekļiem) stresa pārvaldības metodes un paņēmienus labbūtības veicināšanai.
   6. Personīgā apzinātības līmeņa celšana, lielāka izpratne par saviem stresoriem un iespējamiem risinājumiem.

KURSU VADA:

Evija van der Beek

Vadībzinātnes maģistre, labbūtības un līderības koučs, diplomēta un sertificēta supervizore, biznesa un koučinga trenere ar ilggadēju pieredzi vadošos amatos starptautiskos uzņēmumos, ICTA/APC (International Coach &Trainer Association)  sertificēta koučinga trenere, ICTA/APC profesionālā kouča sertifikāts. 

Papildus informācija: 

 

PROGRAMMAS VĒRTĪBA:

Kursa iziešanas standartcena vienam cilvēkam ir 240 eur par 1 moduli jeb kopā 1200 eur. Kursa apmaksa iespējama par daļām piesakoties un mācību mēnešos (vienmērīgās daļās bez papildus uzcenojuma)!

 

Programma ir pieejama arī uzņēmumiem grupām sākot ar 9-12 cilvēkiem, iepriekš vienojoties par norises datumiem un vietu.

 

INFORMĀCIJA UN TUVĀKIE MĀCĪBU DATUMI:

Vairāk informācijas par programmu un tuvākajiem kursa sākuma datumiem var skatīt lapas sadaļā “Pasākumi” vai arī saņemt, rakstot mums uz e-pastu metacoach.riga@gmail.com vai zvanot pa tālruni +371 29412983.

 

Scroll to Top
Scroll to Top