Izaugsmes veicinātājs

Koučings kā profesija – IZAUGSMES VEICINĀTĀJS

Latvijā cilvēku, kas sniedz koučinga pakalpojumus sauc par IZAUGSMES VEICINĀTĀJU, kods profesiju klasifikatorā 2423 16. Jā, tas ir oficiāls termins kopš 2014.gada.

Profesija ir daļa no personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecāko speciālistu grupas.

Izaugsmes veicinātāja profesionālās darbības pamatuzdevumi:

    • veicināt to, lai klients nosaka sabalansētus dzīves un profesionālos mērķus, kā arī nosaka optimālās prioritātes;
    • veicināt optimālu, klientam organisku darbības vidi stratēģijas radīšanai un tās īstenošanas patstāvīgu plānošanu;
    • palīdzēt klientam apzināt, atklāt un patstāvīgi attīstīt tādas īpašības un kompetences, kas ir nepieciešamas uzstādīto mērķu sasniegšanai;
    • sekmēt jaunu uzvedības modeļu izstrādi un ieviešanu, jaunu prasmju apguvi, personīgo, profesionālo, vadības un organizācijas pārmaiņu ieviešanu;
    • stimulēt pieņemto lēmumu apzināšanās līmeņa celšanu un personīgās atbildības uzņemšanos par to īstenošanu un iespējamām sekām, atbalstīt šo lēmumu ekoloģiskuma pārbaudi attiecībā pret cilvēku/grupu/organizāciju un sabiedrību kopumā;
    • veidot motivējošo vidi, palīdzēt klientam koncentrēties uz nosprausto mērķu sasniegšanu;
    • nodrošināt klientam kvalitatīvu, uz faktiem balstītu atgriezenisko saiti, kas ir domāta mācīšanās efektivitātes un rezultativitātes paaugstināšanai; veicināt sociālās un profesionālās komunikācijas kvalitātes celšanu, tādas vides paplašināšanu, kas atbalsta attīstību, personīgo un profesionālo pilnveidošanos;
    • nodrošināt profesionālas izdegšanas profilaksi un veicināt stresa noturības paaugstināšanu.

 

Cienīsim profesijas pamatuzdevumus un lai katram no mums veiksmīgi klienti!

 

Raksts ir izveidots pamatojoties uz Inta Santa veidoto ierakstu: https://www.esmainos.lv/2014/02/profesiju-klasfikatora-jauna-profesija.html 

Please follow and like us:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Scroll to Top