Zemāk atradīsiet 11 kouča kompetences, kas ir izstrādātas, pamatojoties uz Tomasa Leonarda (Thomas J. Leonard) koučinga kompetencēm.

 

Kompetence Nr. 1 – atbilstība ētiskajām normām un profesionālajiem standartiem. Ētikas normu un koučinga standartu izprašana, kā arī spēja adekvāti piemērot tās visās situācijās, kas rodas klienta koučingā.

    1. Saprot un neskarti ievēro Profesionālo kouču asociācijas Ētikas kodeksa normas.
    2. Skaidri nošķir koučingu, konsultēšanu, psihoterapiju un citas profesionālās palīdzības metodes klientiem.
    3. Ja nepieciešams, iesaka vērsties pie attiecīgā speciālista, prot noteikt, kad tas nepieciešams un kādi ir esošie resursi.

 

Kompetence Nr. 2 – koučinga līguma noslēgšana. Spēja saprast, kas nepieciešams katrā konkrētajā savstarpējā mijiedarbībā ar klientu koučinga laikā, un noteikt vienošanos ar iespējamu un jaunu klientu par koučinga norisi un savstarpējām attiecībām.

    1. Saprot un efektīvi apspriež ar klientu noteikumus un konkrētus parametrus koučingam (piemēram, loģistika, nodarbošanās apmaksa, grafiks, trešo personu piesaistīšana, ja tas ir lietderīgi un pieņemami).
    2. Panāk vienošanos par to, kas ir pieņemams šajās attiecībās, bet kas nav, kas tiek piedāvāts, bet kas netiek piedāvāts, par kouča un klienta atbildības zonām.
    3. Nosaka, vai pastāv atbilstība starp koučinga metodēm un iespējamā klienta vajadzībām, kas nodrošinās koučinga efektivitāti.

 

Kompetence Nr. 3 – uzticības saistību izveidošana ar klientu. Prasme radīt drošības un atbalsta apstākļus, kas nodrošina pastāvīgu savstarpēju cieņu un uzticību.

    1. Izrāda patiesas rūpes par klienta labklājību un nākotni.
    2. Pastāvīgi demonstrē savu personīgo veselumu, godīgumu un patiesumu.
    3. Slēdz skaidras vienošanās un pilda solījumus.
    4. Demonstrē cieņu pret klienta personību, uztveri un apmācības stilu.
    5. Nodrošina pastāvīgu atbalstu un uztur jaunus uzvedības un darbības modeļus, ieskaitot tos, kas attiecas uz riska pieņemšanu un bailēm no neveiksmes.
    6. Vaicā klientam atļauju veikt koučingu jaunajās, vēl neierastajās klientam jutīgajās jomās.

 

Kompetence Nr. 4 – koučinga klātbūtne. Spēja būt pilnībā apzinātam un radīt nepiespiestas attiecības ar klientu, demonstrējot atklātu, elastīgu un pārliecinātu uzvedības manieri.

    1. Apzināti savstarpēji mijiedarbojas un paliek elastīgs koučinga procesā, “dejo” pašreizējā brīdī.
    2. Atrodas kontaktā ar savu intuīciju un uzticas cita iekšējām zināšanām, ieklausās iekšējā balsī.
    3. Ir atvērts nezināšanai un pieņem riskus.
    4. Redz daudz veidu, kā strādāt ar klientu, un katru reizi izvēlas visefektīvāko.
    5. Efektīvi izmanto humoru, radot viegluma un enerģijas izjūtu.
    6. Pārliecinoši maina perspektīvas un eksperimentē ar jaunām iespējām paša darbībās.
    7. Demonstrē uzticību darbam ar spēcīgām emocijām, spēj sevi kontrolēt, neļauj klienta emocijām dominēt un samulsināt sevi.

 

Kompetence Nr. 5 – aktīva klausīšanās. Spēja pilnībā koncentrēties uz to, ko saka un ko noklusē klients, izprast teiktā būtību klienta vēlmju kontekstā un atbalstīt klienta jūtu un domu izteikšanas procesu.

    1. Koncentrē uzmanību uz klientu un viņa plāniem, nevis saviem plāniem, kas radīti klientam.
    2. Dzird, kas rūp klientam, un liek viņam šaubīties par to, kādi ir viņa mērķi, vērtības un pārliecība par to, kas ir iespējams, bet kas nav.
    3. Nosaka atšķirību starp vārdiem, intonāciju un ķermeņa valodu.
    4. Apkopo, pārfrāzē, atkārto un atspoguļo klienta teikto, lai pārliecinātos par izpratnes precizitāti un pareizību.
    5. Atbalsta un iedvesmo, pieņem, pēta un veicina klienta jūtu izpausmes, uztveres, bažu, pārliecības, pieņēmuma utt. pastiprināšanu.
    6. Integrē un būvē procesu, pamatojoties uz klienta ideju un piedāvājumu.
    7. Rezumē vai saprot, ko saka klients, un palīdz viņam sasniegt mērķi, nevis aizrauties ar gariem aprakstiem.
    8. Ļauj klientam nolaist tvaiku vai izskaidrot situāciju, nedaloties spriedumā, nepieņemot kādu virzienu, lai pārietu uz nākamajiem soļiem.

 

Kompetence Nr. 6 – spēcīgu jautājumu uzdošana. Spēja uzdot tādus jautājumus, kuri atklāj informāciju, kas nepieciešama, lai klients saņemtu maksimālu labumu no savstarpējās mijiedarbības ar kouču, un veicina koučinga attiecības.

    1. Uzdod jautājumus, kas atspoguļo klienta aktīvu uzklausīšanu un viedokļa izpratni.
    2. Uzdod jautājumus, kas provocē atklājumu norisi, apskaidrību, kas atmodina mērķtiecību un aktivitāti (piemēram, tādus, kas izaicina klienta pieņēmumus).
    3. Uzdod atvērtus jautājumus, kas rada lielāku skaidrību, jaunas iespējas vai zināšanas.
    4. Uzdod jautājumus, kas virza klientu uz viņam vēlamo, bet neprasa no klienta rast pierādījumus vai atskatīties atpakaļ.

 

Kompetence Nr. 7 – tieša saziņa. Spēja efektīvi komunicēt koučinga sesijas laikā un izmantot to valodu, kas rada vislielāko pozitīvo ietekmi uz klientu.

    1. Daloties ar kaut ko un dodot atgriezenisko saiti, runā skaidri, precīzi un tieši.
    2. Skaidri formulē un pārformulē, veic refreimingu, lai palīdzētu klientam saprast, noskaidrot, ko viņš vēlas vai par ko viņš nav pārliecināts, paskatoties uz citu perspektīvu.
    3. Skaidri izklāsta koučinga mērķus, sesijas programmu, tehniku, metožu vai vingrinājumu pielietošanas mērķus.
    4. Izmanto piemērotu un cienījamu valodu sarunā ar klientu (piemēram, izvairās no diskriminācijas dzimuma vai rases dēļ, neizmanto specifiskus tehniskos terminus, žargonismus).
    5. Izmanto metaforas un analoģijas, lai palīdzētu ilustrēt svarīgu domu vai izveidot vārdisku ainu.

 

Kompetence Nr.8 – apziņas stimulēšana. Spēja integrēt un precīzi novērtēt daudzus informācijas avotus un interpretēt to tā, lai palīdzētu klientam apzināties notiekošo un tādējādi sasniegt plānotos rezultātus.

    1. Izskatot un vērtējot klienta jautājumus un lietas, iziet ārpus teiktā, neļauj sevi noķert uz āķa klienta aprakstā.
    2. Apjautājas, lai panāktu dziļāku izpratni, apziņu un skaidrību.
    3. Nosaka un atklāj klientam tā/tās pamatā esošās tēmas un rūpes, tipiskos un pastāvīgos veidus, kā uztvert sevi un apkārtējo pasauli, atšķirības starp faktiem un to interpretāciju, neatbilstību starp domām, jūtām un rīcību.
    4. Palīdz klientam atklāt sevī jaunas domas, pārliecību, sajūtas, emocijas, noskaņojumu utt., kas pastiprina viņa spēju veikt aktīvas darbības un sasniegt to, kas viņam ir svarīgs.
    5. Atklāj klientam plašākas perspektīvas un iedvesmo mainīt viedokli un atrast jaunas darbības iespējas.
    6. Palīdz klientam redzēt dažādus savstarpēji saistītus faktorus, kas ietekmē viņu un viņa uzvedību (piemēram, domas, emocijas, ķermenis, fons, vide).
    7. Dalās ar insaitiem tā, lai tie klientam būtu noderīgi un nozīmīgi.
    8. Nosaka izglītošanas un izaugsmes stiprākās puses un pamatjomas, kā arī to, kam svarīgāk ir pievērst uzmanību koučinga laikā.
    9. Lūdz klientam noteikt atšķirību starp viduvējiem un nozīmīgiem jautājumiem, situatīviem un atkārtojošiem uzvedumiem, kad konstatē neatbilstību starp deklarējamo un darbību.

 

Kompetence Nr. 9 – darbību projektēšana. Spēja kopīgi ar klientu izveidot nepārtrauktas mācīšanās iespējas koučinga laikā un dzīvē/darbā, lai veiktu jaunas darbības, kas efektīvāk novedīs pie koučinga procesā plānotajiem rezultātiem.

    1. Organizē prāta vētras un palīdz klientam noteikt tās darbības, kas ļaus viņam demonstrēt, nostrādāt un padziļināt zināšanas.
    2. Palīdz klientam koncentrēties un sistemātiski studēt nosprausto mērķu sasniegšanai būtiskākās konkrētās problēmas un iespējas.
    3. Iesaista klientu alternatīvo ideju izpētē un risināšanā, variantu un attiecīgu lēmumu pieņemšanas novērtēšanā.
    4. Atbalsta aktīvos eksperimentus un pašapzināšanu, kur klients savā darbā un dzīvē uzreiz mēģina to, kas bija apspriešanas un izpētes priekšmets sesijas laikā.
    5. Atzīmē klienta panākumus un spējas, veicinot viņa tālāku izaugsmi.
    6. Izaicina klienta pieņēmumus un viedokļus, provocējot jaunu ideju rašanos un radot jaunas iespējas darbībām.
    7. Atbalsta vai izvirza klienta mērķiem atbilstošos viedokļus un, nesimpatizējot nevienam no tiem, pārliecina viņu izskatīt tos.
    8. Palīdz klientam “Darīt! To! Tieši! Tagad!” koučinga sesijas laikā, nodrošinot tūlītēju atbalstu (atbalsta darba spriegumu, “atsaiti”), veicina sarežģītu uzdevumu uzstādīšanu, taču līdz ar to atbalsta mācību komfortablu tempu.

 

Kompetence Nr.10 – mērķu plānošana un nostādne. Spēja izstrādāt efektīvu plānu koučingam ar klientu un ievērot to.

    1. Apkopo savākto informāciju un nosaka ar klientu koučinga plānu un attīstības mērķus, kuri skar problēmas, kā arī nosaka galvenās jomas, kas prasa izpēti un attīstību.
    2. Veido plānu, kas paredz konkrētu (sasniedzamu un izmērāmu) rezultātu iegūšanu un ietver sasniegšanas termiņus.
    3. Veic grozījumus plānā, ja tas nepieciešams koučinga procesā un ja mainās situācija.
    4. Palīdz klientam atrast un piekļūt citiem mācīšanās resursiem (piemēram, grāmatām, citiem speciālistiem).
    5. Nosaka un norāda pirmos klientam nozīmīgos panākumus.

 

Kompetence Nr. 11 – progresa un atbildības pārvaldība. Spēja noturēt uzmanību uz to, kas ir svarīgs klientam, un atstāt atbildību veikt darbības uz klienta pleciem.

    1. 1. Skaidri pieprasa no klienta darbības, kas viņu virzīs uz priekšu pretī viņa paša nospraustajiem mērķiem.
    2. Seko notiekošajam, vaicājot klientam par tām darbībām, par kurām tas uzņēmās saistības iepriekšējās sesijās.
    3. Uzzina, ko klientam izdevās izdarīt, ko viņš bija iemācījies, ko apzinājās no iepriekšējās sesijas vai sesijas norises laikā.
    4. Efektīvi sagatavo, organizē un pārskata kopā ar klientu sesijā saņemto informāciju.
    5. Neļauj klientam noiet no ceļa starp sesijām, koncentrējot uzmanību uz koučinga plānu un iecerētajiem rezultātiem, darbību plānu un tēmām nākamajai sesijai/-ām.
    6. Fokusējas un koučinga plānu, bet paliek atklāts uzvedības un darbību korekcijai, pamatojoties uz koučinga procesu un virziena maiņu sesijas laikā.
    7. Ir spējīgs pārslēgties kopbildes mērogā uz to, kur virzās klients, diskusiju konteksta izveidošanu un to, kur klients vēlas nokļūt.
    8. Aktivizē klienta pašdisciplīnu un liek viņam atbildēt par to, ko, pēc paša teiktā, viņš grasās veikt, par plānoto darbību rezultātiem un konkrēto plānu ar noteiktu laika formātu.
    9. Attīsta klienta spēju pieņemt lēmumus, strādāt ar atslēgjautājumiem un attīstīties (saņemt atgriezenisko saiti, noteikt prioritātes un apmācības tempu, reflektēt un mācīties no pieredzes).
    10. Pozitīvi izaicina klientu, pievēršot uzmanību tam faktam, ka viņš nav veicis atrunātās darbības.
Scroll to Top
Scroll to Top